Problems Faced By Women Immigrant From Afghanistan

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8123352

Keywords:

Migration Experience, Post-Migration Trauma, Experiences during Migration

Abstract

This research examines the effects of migration on women's lives by investigating the migration experiences of women who have immigrated to Turkey through various ways. Twenty women aged between 20 and 45 who immigrated from Afghanistan participated in the study. The data obtained as a result of semi-structured interviews were analyzed by dividing them into themes. The demographic information of the participating women was asked in the semi-structured interview form. Then, questions about their physical and psychological conditions during the migration process and their expectations from the host country after migration were included. The traumas experienced by immigrant women during migration were examined and necessary suggestions were made.

References

Adıgüzel, S. Ö. ve Tanyaş, B. (2020). Suriyeli mülteci kadınların göç deneyimleri: zorunlu göç, gündelik yaşam ve uyum üzerine nitel bir çalışma. Kadın Araştırmaları Dergi̇si̇, 6(2), 173-210. https://doi.org/10.21798/kadem.2021266728

Alcalá, M. J. ve Lei̇dl, P. (2006). Kadın ve uluslararası göç. www.stgm.org.tr. https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/kadin-uluslararasi-goc

Arpacı, M. (2020). Ulusaşırı göç ve toplumsal ci̇nsi̇yet: erzi̇ncan’da yaşayan afgan kadınlar örneği̇. Si̇nop Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergi̇si̇, 4(1), 135-154. https://doi.org/10.30561/sinopusd.709736

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bartram, D., Poros, M. V. ve Monforte, P. (2017). Göç meselesi̇nde temel kavramlar. Hece Yayınları.

Başterzi̇, A. D. (2017). Mülteci, sığınmacı ve göçmen kadınların ruh sağlığı. Psi̇ki̇yatri̇de Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches İn Psychi̇atry, 9(4), 379-387. https://doi.org/10.18863/pgy.280392

Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: femi̇ni̇st yaklaşım çerçevesi̇nde bi̇r çalışma. Toplum ve Sosyal Hi̇zmet, 18(2), 37-50.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/797452

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları i̇çin kavramsal bir çerçeve. Toros Üni̇versi̇tesi̇ İ̇kti̇sadi̇, İ̇dari̇ ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergi̇si̇, 5(8), 26-49. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/491820

Çakır, B. ve Çevi̇k, C. (2021). Küreselleşme, göç ve kadın sağlığı. Humani̇sti̇c Perspecti̇ve, 3(1), 225-243. https://doi.org/10.47793/hp.856206

Çakmak, S. (2010). Değişen hayatların görünmez sahipleri: göçmen kadınlar. Fe Dergi̇, 2(2), 50-64. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000032

Çoşkun, E. (2014). Türkiye'de göçmen kadınlar ve seks ticareti. Çalışma ve Toplum, 3, 185-206.https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/64/ekutuphane4.2.4.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çoşkun, E. (2017). Türkiye’de kâğıtsız göçmen kadınlar ve sosyal hizmetler. Çalışma ve Toplum, 3, 1299-1316. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2576289

Doğan, Y. (2019). Trabzon’da yaşayan afgani̇stan uyruklu sığınmacıların göç deneyi̇mleri̇ ve sorunları. Karadeni̇z Araştırmaları Ensti̇tüsü Dergi̇si̇, 5(7), 11-29. https://doi.org/10.31765/karen.584009

Erdoğan, C. (2019). Türkiye basınında suriyeli mülteci kadın i̇mgesi: farklı yaklaşımlar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. T. C. Marmara Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü Sosyoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı Sosyoloji̇ Bi̇li̇m Dalı.

Gençosman, B. Ç. ve İ̇nkaya, T. (2021). Characterization of syrian refugees with work permit applications in turkey: a data mining based methodology. Expert System Wi̇th Appli̇cati̇ons, 180. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114846

Güler, H. (2020). Afganlı göçmenlerin göç süreçleri ve i̇şçilik deneyimleri: uşak i̇li örneği. Çalışma ve Toplum Dergi̇si̇, 3, 1461-1482. https://www.calismatoplum.org/Content/pdf/calisma-toplum-6372-79bc514c.pdf

Hamsi̇ci̇, M. (2021, Ağustos). Türkiye'deki afganlarla ilgili neler biliniyor? www.bbcnews.com.https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye58342885#:~:text=Afganlar%C4%B1n%20T%C3%BCrkiye'ye%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%20yeni,ekonomik%20sorunlar%20gibi%20nedenlerle%20s%C3%BCr%C3%BCyor.&text=Suriye%20krizi%20ba%C5%9Flamadan%20%C3%B6nce%20Afganistan,ve%20s%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1%20veren%20%C3%BClke%20konumundayd%C4%B1.

İskân Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 26301, 26 Eylül 2006.

Karakaya, H. (2019). Savaş ve göç sürecinde suriyeli kadınlar. Turki̇sh Studi̇es Soci̇al Sci̇nences, 14(5), 2275-2290.

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.7827%2FTurkishStudies.

Kaytazoğlu, O. (2021, Temmuz). Afgan göçmenler anlatıyor: türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? ne istiyorlar?. www.bbcnews.com. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57890844

Obayd, A. J. ve Karataş, A. (2021). Afgani̇stan’da göç hareketli̇li̇ği̇ni̇n neden ve sonuçları. Karadeni̇z Uluslararası Bi̇li̇msel Dergi̇, 50, 75-91. https://doi.org/10.17498/kdeniz.896472

Sarı, G. ve Nazlı, R. S. (2022). Haberde kadının i̇nşası: afgan kadınları örneği. Sosyal Muci̇t Academi̇c Revi̇ew, 3(1), 148-175. https://doi.org/10.54733/smar.1114069

Şi̇mşek, A. R. (2021, Ağustos). Tarihten günümüze afganistan göçleri ve türk asıllı göçmenler. www.ankasam.com. https://www.ankasam.org/tarihten-gunumuze-afganistan-gocleri-ve-turk-asilli-gocmenler/

Tahi̇r, R., Due, C., Ward, P. ve Zi̇ersch, A. (2022). Understanding mental health from the perception of middle eastern refugee women: a critical systematic review. Ssm- Mental Health, 2, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2022.100130

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. ‘‘Düzensiz Göç’’. Erişim:13.06.2023.

https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler

Topcuoğlu, R. A. (2016). Göç yazınındaki düzenli ve düzensiz göç kavramları: i̇nsan hakları temelinde bir kavramsal sorgulama. İ̇nsan Hakları Yıllığı, 34, 1-20. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1734143

Tuzcu, A. ve Ilgaz, A. (2015). Göçün kadın ruh sağlığı üzerine etkileri. Psi̇ki̇yatri̇de Güncel Yaklaşımlar Current Approaches İn Psychi̇atry, 7(1), 56-67. https://doi.org/10.5455/cap.20140503020915

Yılmaz, A. (2019). Göç ve kadın: “göçün femi̇ni̇zasyonu” ve kadın göçmenleri̇n durumu. Mani̇sa Celal Bayar Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergi̇si̇, 17(1), 383-400. https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/44164/545290

Yılmaz, T. T. (2005). Göç’ün kadın yaşamı üzeri̇ndeki̇ etki̇leri̇ [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. T.c. Yüzüncü Yiıl Üni̇̇versi̇̇tesi̇̇ Sosyal Bi̇̇li̇̇mler Ensti̇̇tüsü Sosyoloji̇̇ Ana Bi̇̇li̇̇m Dalı.

Published

2023-07-07

How to Cite

ÖTKEN, Şule ., & ERSOY, E. E. . (2023). Problems Faced By Women Immigrant From Afghanistan. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 5(1), 193–201. https://doi.org/10.5281/zenodo.8123352

Issue

Section

Articles