The Importance Of Methods And Techniques To Reduce Students' Math Anxiety in Mathematics Classes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8023383

Keywords:

Mathematics, Mathanxiety, Learning Environment, Student Confidence , Teaching Methods

Abstract

The importance of methods and techniques used to reduce students' math anxiety in middle school mathematics classes is significant. Mathematics can be challenging and intimidating for many students, leading to the emergence of math-related anxieties. However, reducing math anxiety can enhance students' positive relationship with mathematics and improve their math achievement.

Methods employed to decrease math anxiety include creating a positive learning environment, boosting students' self-confidence, altering negative beliefs associated with mathematics, and emphasizing real-life connections to math. Additionally, interactive and engaging teaching methods such as problem-based learning, collaborative activities, games, and manipulative materials can effectively alleviate anxiety.

Reducing math anxiety allows students to participate more willingly in math classes, solve problems with increased confidence, and consider math-related career options more positively. Hence, the utilization of methods and techniques aimed at reducing math anxiety holds great importance in math education. Individualized learning approaches and problem-solving strategies are also effective in alleviating anxiety. Providing individual support to students helps them identify their strengths and weaknesses and develop personalized learning plans. By teaching various problem-solvi ng strategies, students can excel in mathematics and reduce their anxiety.

References

Aslantaş, İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 487-506.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi 6-8. sınıflar (1. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yay.

Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Cole, J.M. (1981). Selecting Extension Teaching Methods. Journal of Extension. September/OctoberCovill, A. (2011). College Students Perceptions Of Yhe Traditional Lecture Method. College StudentJournal, 01463934, Mar 2011, Vol. 45, Issue 1.

Demirel, Ö. (2009). Öğretme sanatı. (15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demirel, Ö.(1999). Türk Eğitim Sisteminde Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Bilimsel Yaklaşım ve 2000’li Yıllar İçin Öneriler” Eğitimde Yansımalar: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu.25-27 Kasım, 328 –335.

Eklöf, H. (2007). Test-taking motivation and mathematics performance in TIMSS 2003. Internatıonal Journal Of Testıng, 7(3), 311–326.

Gözütok, D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Güven, M. (2008). Programda öğrenme öğretme süreci. B. Duman (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri. (ss. 219-332). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

Güven, M. (2008). Programda öğrenme öğretme süreci. B. Duman (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri. (ss. 219-332). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

Ishiyama, J.T. McClure, M., Hart, H., Amico, J. (1999) Critical thinking disposition and locus of control as predictors of evaluations of teaching strategies. College Student Journal, 01463934, June, Vol. 33, Issue 2.

Jungst, S. Licklider, B. & Wiersema, J. (2003). Providing support for faculty who wish to shift to a learning-centered paradigm in their higher education classrooms. The Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 3, 69-81.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 27.

Küçükahmet, L. (1983). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 124.

Marbach-Ad, G. Seal, O. & Sokolove, P. (2001). Student attitudes and recommendations on active learning. Journal of College Science Teaching, JO, 434- 438.

Md. Yunus, A. S. ve Ali, W. Z.W. (2008). Metacognition and motivation in mathematical problem solving. The International Journal of Learning, 15(3), 121-131.

Önen, F. Saka, M. Erdem, A. Uzal, G., Gürdal, A., (2008), Hizmet içi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tespiti:Tekirdağ Örneği, KEFAD, (9)1, 45-57.

Shores, M. L. ve Shannon, D. M. (2007). The effects of self-regulation, motivation, anxiety, and attributions on mathematics achievement for fifth and sixth grade students. School Science and Mathematics, 107(6), 225.

Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi Yayıncılık.

Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1). http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler_2.htm adresinden 20.08.2015 tarihinde indirilmiştir.

Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63–82.

Tok, N. T. (2008). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A.Doğanay (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). (ss. 161-214). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).

Yıldırım, S. (2011). Self-efficacy, ıntrinsic motivation, anxiety and mathematics achievement: findings from turkey, japan and finland.

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Self, 5(1), 277-291.

Yiğit, N. ve Altun, T. (2011). Bir hizmetiçi eğitim kursunun etkililiği: Öğretim yöntem ve teknikleri. Milli Eğitim Dergisi, 189, 117-130.

Zakaria, E. Zain, N. M., Ahmad, N. A., ve Erlina, A. (2012). Mathematıcs anxıety and achıevement among secondary school students. American Journal of Applied Sciences, 9(11), 1828-1832.

Ma, X. (1999). A Meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520.

Devine, A. Fawcett, K., Szucs, D., ve Dowker, A. (2012). Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety. Behavioral and Brain Functions, 8, 33.

Akgül, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile algıladıkları öğretmen sosyal desteğinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Kılıç, A. S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özgüven, . E. (2007). “Psikolojik Testler”, PDREM Yayınları, Ankara.

Köknel, Ö. (1982). “Kaygıdan Mutlulua Kiilik”, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

Ersoy, Y. (1993a). "Bilgi çağı ve matematik eğitimi: Dönüşümler ve yeni eğilimler". MESEM-93, 21-22 Mayıs 1993, ODTÜ, Ankara. (Yayınlanmamış konuşma metni).

Nasibov, F. & Kaçar, A. (2005). Matematik Ve Matematik Eğitimi Hakkinda. Kastamonu Eğitim Dergisi, 339.

Türker, N. K. & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Bakioğlu, A. ve Baltacı, R. (2010). Akreditasyon eğitimde kalite. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Sedighian, K. & Sedighian, A., “Can Educational Computer Games Help Eucators Learn About the Psychology of Learning Matematics in Children?”, In 18th Annual Meeting of the International Group of the Psychology of Mathematics Education, The North American Chapter, Florida, 1996, http://www.mendeley.com/research/can-educational-computer-games-help-educators-learn-about-thepsychology-of-learning-mathematics-in-children/#page-1, p.1-8

Lloyd, J. E. V. ed. (2005). “Sex Differences in Performance Attributions, SelfEfficacy, and Achievement in Mathematics: If I’m So Smart, Why Don’t I Know It?”, Canadian Journal of Education, vol. 28 (3), http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE28- 3/CJE28-3-lloyd.pdf, p. 384- 408.

Fuys, D. J. ed. (1988). “The Van Hiele Model of Thinking in Geometry Among Adolescents”, Journal for Research in Mathematics Education, Monograph, Number 3.

Messick, R. G. & Reynolds, K. E. (1992). Middle Level Curriculum in Action, White Plains, Longman, New York.

Wentzel, K. R. (1997). “Students Motivation in Middle School: The Role of Perceived Pedagogical Caring”, Journal of Educational Psychology. 89, 3. http://www.mendeley.com/research/studentmotivation-in-middle-school-the-role-of-perceived-pedagogicalcaring/#page-1, p.411-419.

Stipek, D. J. (1998). Motivation to Learn: From Theory to Practice. (3rded.), Needham Heights, Allyn ve Bacon A Viacom Company, Mishawaka.

Chappell, M. F. “Keeping Mathematics Front and Center: Reaction to Middle-Grades Curriculum Projects Research”, Standards-Based School Mathematics Curricula, 2003.

Freitas, S. D. & Jameson, J. “Collaborative E-Support for Lifelong Learning”, British Journal of Educational Technology, vol. 37 (6), 2006,http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467- 8535.2006.00665.x/abstract?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=, p. 817–824.

M.E.B. Orta Öğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9.10.11 ve 12. Sınıflar), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2005, 18.

Baykul, Y. (1999). İlköğretim Matematik Öğretimi, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.

M.E.B. İlköğretim Drama. Komisyon, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 1999.

Kayhan, M. & Özgün Koca, S. A., (2004). “Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:72-81.

Ulutaş F. & Ubuz, B., (2008), “Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler:2000 ile 2006 Yılları Arası”, İlköğretim Online, 7(3), 614-626.

Published

2023-06-10

How to Cite

ATAY, H. . (2023). The Importance Of Methods And Techniques To Reduce Students’ Math Anxiety in Mathematics Classes. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 5(1), 71–84. https://doi.org/10.5281/zenodo.8023383

Issue

Section

Articles