The Effects Of Organizational Justice On Organizational Commitment

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10423330

Keywords:

Organizational Commitment, Organization, Justice, Organizational Justice

Abstract

Organizations carry out studies on organizational structure in order to establish the necessary conditions for them to continue their activities in an efficient and effective manner. One of the prominent ones among these studies is the concept of organizational justice. In this context, it is of great importance to understand the antecedents and successors of the concept of organizational justice in order to enable organizations to operate efficiently and effectively. When the literature on organizational justice is examined, it is thought that it affects organizational justice directly or indirectly; It has been observed that the relationship between the concept of organizational commitment and This study, which focuses on how employees and their commitments will directly or indirectly benefit organizational effectiveness; However, it is thought that it can contribute to the relevant literature in terms of addressing the relationship between the aforementioned variables and organizational justice.

References

Akgündüz, Y. & Güzel, T. (2014). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 1-18.

Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2010). ‘‘Değerlere Göre Yönetim Ve Örgütsel Hakkaniyet İlişkisinin Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(4), 463-484.

Akgündüz, Y. & Güzel, T. (2014). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 1-18.

Atalay, C. & Özler, D. (2013). ‘‘A Researchto Determine the Relationship Between Organizational Justice and Psychological Family Employees in a Family Business”, Procedia Social and Behavioral Science, 99, 247-256.

Bağcı, Z. (2013), ‘‘Çalışanların Örgütsel Hakkaniyet Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 163-184.

Balay, R. (2000). Yönetici Ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım.

Bartol, K. M. (1979). ‘‘Professionalism as a Predictor of Organizational Commitment, Role Stress, and Turnover: A Multidimensional Approach”, Academy of Management Journal, 22(4), 815-821.

Bemmels, B., Brown, G. & Read, M.(2009). ‘‘A Restorative Justice Perceptive of Grievance Procedures, 15th World Congress of the International IndustrialRelationsAssociation (IIRA) Sydney Convention and Exhibition Centere, Sydney, Australia, 24-27 August 2009.

Boylu, Y. , Pelit, E. & Güçer, E. (2007). ‘‘Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-74.

Braithwaite, J. (2002). ‘‘Restorati ve Justice and Therapeutic Jurisprudence”, Criminal Law Bulletın-Baston, 38(2), 244-262.

Cohen, A. (2007). ‘‘Commitment Beforeand After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management, 17(3), 336-354.

Chow, I. H. (1994). Organizational Commitment and Career Development Of Chinese Managers In Hong Kong and Taiwan, The International Journal Of Career Management, 6 (4), 3-9.

Crino, M. D. (1994). ‘‘Employee Sabotage: A Randomor Preventable Phenomenon?”, Journal of Managerial Issues, 6(3), 311-330.

Çalışkan, A. (2015). ‘‘Örgütsel Hakkaniyetin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Etik İklimin Aracılık Rolü”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), 115-141.

Çelen, Ö., Teke, A. & Cihangiroğlu, N. (2013). ‘‘Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 399-410.

Çöl, G. (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı Ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş, Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1), 2.

Doğan, H.(2002). ‘‘İş görenlerin Hakkaniyet Algılamalarında Örgüt İçi İletişim ve Prosedürel Bilgilendirmenin Rolü”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 71-78.

Dolu, B. (2011). Bankacılık sektöründe iş görenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durna, U. & Eren, V. (2011). ‘‘Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.

Eğilmezkol, G. (2011). Çalışma Yaşamında Örgütsel Hakkaniyet ve Örgütsel Bağlılık: Bir Kamu Bankasındaki Çalışanların Örgütsel Hakkaniyet ve Örgütsel Bağlılık Algılayışlarının Analizine Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erkuş, A., Turunç, Ö. & Yücel, R. (2011). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerde İçsel ve Dışsal İş Tatmininin Aracılık Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 245-270.

Fattahlıoğlu, Ö. O. & Tatlı, H. S. (2015). ‘‘Örgütsel Bağlılık ve Farklılıkların Yönetimi Algılamaları Arası İlişkilerin Saptanmasında Demografik Farklılıklara Yönelik 166 İnceleme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 119-140.

Folger, R. & Cropanzano, R. (2001). ‘‘Fairness Theory: Justice as Accountability, in Advances in Organizational Justice, Greenberg, J. and Cropanzano, R. (ed.), Stanford University Press, Stanford, California.

Garvey, P. S. (2003). ‘‘Restorative Justice, Punishment, and Atonement”, Cornell Law Faculty Publications, Sayı: 279, 303-317.

Goodstein, J. & Aquıno, K. (2010). ‘‘And Restrorative Justice for All: Redemption, Forgiveness and Reintegration in Organizations”, Journal of OrganizationalBehavior, 31(4), 624-628.

Gök, D. (2014). İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Örgütsel Hakkaniyet ve Örgütsel Bağlılık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şahinbey/Gaziantep Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Greenberg, J. (1987). ‘‘A Taxonomy of Organizational Justice Theories”, Academy of Management Review, 12(1), 9-22.

Güçel, C. (2013). ‘‘Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Hakkaniyetin Aracılık Rolü: İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 173-190.

Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

Gürbüz, S., Ayhan, Ö. & Sert, M. (2014). ‘‘Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi.”, İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 3-20.

İçerli, L. (2010). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi (Journal Of Entrepreneurship & Development), 5(1), 67-88.

İçerli, L. (2010). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet: Kuramsal Bir Yaklaşım” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 67-92.

İlsev, A. (1997). Örgütsel Bağlılık: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

İşcan, Ö. F. Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Hakkaniyet Algıları, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, 59(1), 182–201.

İşcan, Ö.F. & Sayın, U. (2010). ‘‘Örgütsel Hakkaniyet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.

Kaya, F. T. (2005). İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Polis Akademisi Başkanlığı’nda Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi.

Karacaoğlu, K. & Güney, Y. S. (2010). ‘‘Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Nevşehir İli Örneği”, Öneri Dergisi, 34(9), 137-153.

Katz, D. & Kahn, R.L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. (Çev: H. Can, Y. Bayar) Todaie 167.

Kavacık, M., Baltacı, F. & Yıldız, A. (2013). ‘‘Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 73-85.

Koç, H. (2009). ‘‘Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 28(8), 200-211.

Küçüközkan, Y. (2015). ‘‘Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 14-37.

Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1996). ‘‘A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1(1), 61- 89.

Mowday, R.T. Porter, L.W. & Steers, R.M. (1982).Employee-Organization Linkages: The Psychology Of Commitment, Absenteeism And Turnover, New York Academic Press.

Oliver, N. (1990). ‘‘Work Rewards, Work Values, and Organizational Commitment in an Employee-OwnedFirm: Evidencefromthe UK”, Human Relations, 43(6), 513-526.

O’reılly, C. & Chatman, J. (1986). Organizational Commitment And Psychological Attachment: TheEffect Of Compliance, Identification And Internalization OnProsocial Behavior. Journal Of Applied Psycholog, 71 (3), 492-499.

Örücü, E., Kılıç, R. & Şimşir, S. (2010). ‘‘Organizasyonlarda İş Tatmini Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13, 1-14.

Özkaya, M., O. Karakoç, İ. D. & Kara, E. (2006). ‘‘Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 77-96.

Özdevecioğlu, M. (2003). ‘‘Algılanan Örgütsel Hakkaniyetin Bireyler Arası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77–96.

Özdevecioğlu, M. Aktaş, A. (2007). ‘‘Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 1- 20.

Özmen, Ö. N. T., Arbak, Y. & Özer, P. S. (2007). ‘‘Hakkaniyete Verilen Değerin Hakkaniyet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(1), 17–33.

Penley, L.E. & Gould, S. (1988). ‘‘Etzioni’s Model Of Organizational Involvement: A Perspective For Understanding Commitment To Organizations”, Journal Of Organizational Behavior, 9(1), 43-59.

Pfeffer, J. & Langton, N. (1993).’‘The Effect of Wage Dispersion on Satis

faction Productivity andWorkingCollaboratively: Evidence From Collegeand University Faculty”, Administrative Science Quaterly, 38(3), 382-407.

Randall, D. M. (1987). ‘‘Commitmentand the Organization: the Organization Revisited”, The Academy of Management Review, 12(3), 460-471.

Reichers, E.A. (1985). A Review And Reconceptualization Of Organizational Commitment. The Academy Of Management Review, 10 (3), 465-476.

Schwenk, C. H. (1986). ‘‘Information, Cognitive Biases, and Commitmentto a Course of Action”, Academy of Management Review, 11(2), 298-310.

Sezgin, F. (2010). ‘‘Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü”, Eğitim ve Bilim, 35(156), 142-159.

Sığrı, Ü. & Basım, N. (2006). ‘‘İş Görenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(6), 131-154.

Taylor, C. C. W. (1997). Fromthe Beginningto Plato, Routledge, London and New York.

Thibaut, J. & L. Walker. (1978). ‘‘A Theory Of Procedure”, California Law Review, 66, 541 – 566.

Töremen, F. (2001). ‘‘Öğrenen Okul”, Nobel Yayınevi.

Tutar, H. (2007) ‘‘Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Hakkaniyeti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(3), 97-120.

Yavuz, M. (2012). ‘‘Özel Dershanelerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Hakkaniyet Algıları”, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, 7(2), 1147-1160.

Yıldırım, F. (2003). ‘‘Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ile Örgütsel Hakkaniyet, Örgüt Temelli Özsaygı ve Bazı Kişisel ve Örgütsel Değişkenlerin İlişkisi”, Mülkiye Dergisi, 27(239), 371–402.

Yılmaz, Ö. & Akgül, V. (2014). ‘‘Turizm Çalışanlarının Örgütsel Hakkaniyet Algısının, Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Gönen Örneği”, Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2(1) 20-31.

Yürür, Ş. (2008) ‘‘Örgütsel Hakkaniyet ile İş Tatmini ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 295- 31.

Published

2023-12-22

How to Cite

POLAT, T., POLAT, Öznur ., AYKAR, S. ., ALTUNBULAK, M., DAŞDELEN, C., ÇAKIR, H. ., KARAKAYA, T., POLAT, S. ., İZGİ, S., GÖRCÜ, F. ., TURGUT, E. ., DAYAN, A. ., DAYAN, H., SÖĞÜT, Ümit, KALKAN, S., GÖLBAŞI, A. ., GÖLBAŞI, Z., ÇARKIT, H., YILDIRIM, D. E. ., & POLAT , O. . (2023). The Effects Of Organizational Justice On Organizational Commitment. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 5(3), 509–544. https://doi.org/10.5281/zenodo.10423330

Most read articles by the same author(s)